Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen het internetbureau MEXA ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 53298357, hierna te noemen MEXA, en een natuurlijk – of rechtspersoon, hierna te noemen cliënt.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van MEXA ondertekend schrijven.

1.3. De algemene of specifieke voorwaarden van de cliënt worden door MEXA niet geaccepteerd.

1.4. MEXA is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.

1.5. De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.

1.6. MEXA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke cliënt ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van MEXA.

1.7. Cliënt zal MEXA binnen 24 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen mogelijk disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van MEXA en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien eerder genoemde melding niet plaatsvindt, verliest cliënt ieder recht op het instellen van een vordering.

2. Overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen MEXA en cliënt gaat direct in op het moment van goedkeuring door MEXA van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.

2.2. MEXA behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.

2.3. De overeenkomst met betrekking tot webhosting wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden. Om de continuïteit van te dienst te garanderen, wordt deze overeenkomst met dezelfde periode verlengd, tenzij er uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst is opgezegd.

2.4. Een overeenkomst is door cliënt niet overdraagbaar aan derden.

2.5. Indien naar het oordeel van MEXA daartoe redenen aanwezig zijn, is MEXA gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, deze op te schorten, dan wel, indien MEXA dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief verschuldigd.

2.6. Indien MEXA door oorzaak van de cliënt extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is MEXA gerechtigd deze bij cliënt in rekening te brengen; onder oorzaken van de cliënt vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid, veroorzaakte doublures.

2.7. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden, dan erkent cliënt diens aansprakelijkheid voor alle door MEXA gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3. Verplichtingen cliënt

3.1. De cliënt zal de ter beschikking gestelde webfaciliteiten met betrekking tot webhosting niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden vankinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet waarbij de cliënt enige beveiligen doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (identiteit).

3.1.1. De cliënt zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor zaken die de server te veel belasten.

3.2. MEXA behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de cliënt handelt in strijd met voorgaande regels en niet diens verplichting ter zake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de cliënt weer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarde heeft voldaan.

3.3. De cliënt zal de systemen en instellingen van MEXA niet beschadigen.

3.3.1. De cliënt verstuurt geen ongevraagde e-mail (zogenaamde spam) en geeft ook niemand opdracht daartoe. Ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren, of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staan wij niet toe, en wordt gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden.

3.3.2. Nieuwsbrieven en e-mails die naar meerdere ontvangers tegelijk worden verstuurd moeten altijd een link bevatten waarmee de ontvanger van de email zich kan uitschrijven en geen e-mails meer ontvangt van de cliënt.

3.3.3. MEXA kan een boete uitschrijven van €49,95 als de cliënt zich niet aan punt 3.3.2. houdt. Als de cliënt weigert te betalen wordt dit gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden.

3.4. Cliënt erkent de aansprakelijkheid voor eventuele schade aan MEXA of derden, veroorzaakt door het handelen wat in strijd is met voorgaande regels.

3.5. De verplichting tot betaling van het onderhevige tarief gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing.

3.6. Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de cliënt die handelt in strijd met het in artikel 3.1 gestelde dit rechtvaardigt, heeft MEXA het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen, de overeenkomst te ontbinden.

3.7. MEXA is niet aansprakelijk voor schade aan derden, ontstaan door handelingen of gedragingen van de cliënt, die in strijd is met voorstaande regels.

3.8. Cliënt vrijwaart MEXA tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan, door het gebruik van cliënt op de systemen en verbindingen van MEXA.

3.9. Cliënt verklaart MEXA direct per aangetekend schrijven op de hoogste te stellen, indien cliënt aansprakelijk wordt gesteld, of claim ontvangt die verband houden met de activiteiten van cliënt op internet.

3.9.1. Cliënt vrijwaart MEXA voor alle aansprakelijkheden van derden.